Ett livsviktigt styrkeområde i Västmanland

Regional kraftsamling för innovativt nyttjande av teknik inom vård,
omsorg och hälsa.

10035439-idea-technology_FRILAGD_ljusa
Presentation av styrkeområdet Välfärd och Hälsa
Inom ramen för Region Västmanlands näringslivs- utvecklingsprogram Affärsplan Västmanland, har Västmannarådet beslutat att området Välfärd och Hälsa ska vara ett prioriterat utvecklingsområde i den strategiska näringslivsutvecklingsplan som fastslagits för år 2014–2020. Härigenom vill man bidra till att skapa en effektivare vård och omsorg samt tillväxt för företag som verkar inom välfärds- och medicintekniksektorn. För att bidra till att lösa nuvarande och kommande globala utmaningar inom vård och omsorg, finns behov av nya tekniska lösningar, nya arbetssätt, anpassad utbildning och proaktiva hälsoinsatser. Syftet med Region Västmanlands satsning är att bidra till att fler behovsprövade produkter och tjänster som kan bidra till nytta, utvecklas och kommer till användning. Genom denna satsning vill man också bidra till att det skapas fler framgångsrika företag inom välfärds- och medicinteknikbranscherna. Västerås Science Park ansvarar för samordningen av länets satsning inom styrkeområdet Välfärd och Hälsa.
Erbjudanden
Innovationssystemet i Västmanland erbjuder idébärare och företag inom välfärds- och medicinteknik följande möjligheter:
Natverksfrukost2
Medlemskap i nätverket
www.valfardochhalsa.se
Nätverket består år 2017 av ett femtiotal företag som kontinuerligt erbjuds olika tillväxtfrämjande insatser. Som medlem har man bland annat möjlighet att delta på månatliga nätverksmöten där företag, representanter från vård och omsorg samt aktörer från innovationssystemet träffas för att till exempel utbyta erfarenheter, skapa samarbeten och bidra med diverse kontakter. Information om tidpunkter för nätverksträffarna finns på webbplatsen valfardochhalsa.se och under ”Kalender”.
Webbplatsen
www.valfardochhalsa.se
Ambitionen med webbplatsen är att den ska erbjuda idébärare och företagare kontakter med olika branschspecifika samarbetspartners som de kan ha nytta av. Det kan till exempel vara kontakter med organisationer och företag som erbjuder testmiljöer, finansiering, produktutveckling, CEmärkningsstöd, affärsutveckling, juridik. Flera av dessa samarbetspartners har introduktionserbjudanden. På webbplatsen finns det också information om vilka välfärds- och medicinteknikföretag som är medlemmar i nätverket, ett kalendarium med olika aktiviteter och events, samt nyheter.
Vasteras_stad_Mistel
Testbädden MISTEL, Västerås stad
www.mistelinnovation.se
I samverkan med VINNOVA har Västerås stad etablerat MISTEL, som är en testbädd för innovationer inom äldreomsorgen. En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer. MISTEL är öppen för innovationer som bidrar till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning upplever välbefinnande och får ett självständigt liv. Testbädden är också öppen för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst, men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning.
MISTEL erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunala vården och omsorgen. Genom att köpa tjänsten får innovatören möjlighet att stämma av sin innovation eller sin idé direkt med den tänkte användaren. MISTEL vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden. Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i processen. Fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är emellertid en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer; hemma hos äldre personer och hos personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden, till exempel på ett servicehus eller i en gruppbostad. Mer information finns på www.mistelinnovation.se
Region_Vastmanland
Region Västmanland Innovation
Information eller kontakt:
Region Västmanland Innovation vänder sig till alla som har en idé som kan bidra till utveckling och förbättring inom något av verksamhetsområdena, hälso och sjukvård samt tandvård. Vi deltar i samverkansprojektet Innovationssluss 2.0 med Region Örebro län, Örebro universitet och Almi Företagspartner Mälardalen. Syftet med projektet är att öka antalet idéer som kan skapa nytta i vården. Vi erbjuder en testmiljö där vi utformar och utför testuppdrag utifrån idén. Ett vanligt uppdrag är skräddarsydda fokusgrupper. Vi arrangerar då möten där personal från regionen är med som experter. Att få relevanta synpunkter tidigt i idéutvecklingen är viktigt inför nästa steg i utvecklingen av sin idé. En produkt eller tjänst som ska användas i vården behöver oftast testas i miljön där den är tänkt att användas. Vi förmedlar kontakter och samordnar genomförandet av tester i våra verksamheter i Region Västmanland. Vi kan även knyta kontakter inför kliniska prövningar. Vi samarbetar med Centrum för klinisk forskning i Västerås och Mälardalens Högskola.
Robotdalen
Robotdalen
www.robotdalen.se
Robotdalen stöttar innovatörer, entreprenörer och företag
som vill utveckla och kommersialisera innovationer inom välfärdsteknologi. Genom tillgång till ett brett nätverk av experter, kapital och kompetens kan vi erbjuda flexibel support inom affärs- och produktutveckling genom hela kommersialiseringsprocessen. Vi har ett nära samarbete med vårdgivare och vårdtagare, genom svenska testbäddar som bland andra LTV Innovation och MISTEL, samt med övriga aktörer och finansiärer i innovationssystemet.
Almi_Logo_farg2004_CMYK20C_U
Almi Företagspartner Mälardalen
www.almi.se...
Almi Företagspartner erbjuder innovationsrådgivning, nätverk och finansieringsmöjligheter för unika idéer som har affärspotential. Idéerna ska vara nya eller väsentligt förbättrade jämfört med de lösningar som finns på marknaden idag. Vi erbjuder stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell.
Arenan_logotyp
Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik (Arenan), Mälardalens högskola
www.mdh.se...
Arenan är sedan 2013 en tvärvetenskaplig satsning vid Mälardalens högskola för samverkan och samproduktion. Arenans verksamhet bedrivs med en tydlig utgångspunkt från olika användares verkliga behov. Här tas högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd till vara och i samspel med kommuner, landsting och företag skapas nytta och värde. Arenan arrangerar mötesplatser och föreläsningar för att öka kunskapen inom varandras kunskapsområden. Här möts bland annat forskare, företagare, och vård- och omsorgspersonal och lär av varandra. Arenan är öppen för alla organisationer och företag som vill samarbeta inom hälso- och välfärdsteknik. Tanken är att ta vara på de idéer och synergieffekter som uppstår när forskare och medarbetare med olika perspektiv möts. Vid Mälardalens högskola finns även forskningsprofilen Inbyggda Sensorsystem för hälsa. Här samverkar forskare inom hälsoteknik med företag, kommuner och landsting kring nya lösningar för monitorering av hälsa på arbetsplatser och för multisjuka i hemmet. Området har även satsningar som omfattar en företags-forskarskola och ett kompetensnav inom smartare elektroniksystem.
Västmanlands kommuner
Västmanlands kommuner verkar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för etablering och utveckling av företag. Kontakta respektive kommuns näringslivsenhet gällande frågor som exempelvis etablering, lediga lokaler, ledig tomt och mark, bygglov, kompetens, upphandling, affärsnätverk, miljö och hälsoskydd, finansiärer, skyltar, näringslivs organisationer, övriga tillstånd etc.
Kommuner_2588536195_1353374698_4049136024
vastmanlandmkommun2007_380p_transp_bakgr_2454662765
Par
För mer information kontakta
Pär Börell
Samordnare Välfärd & Hälsa
021-490 02 68