Utvecklingsdag för Västmanlands innovationssystem drog storpublik

Drygt 130 personer deltog i den inspirationsdag som syftade till att presentera flera lyckade aktiviteter och initiativ som genomförts inom ramen för projektet Smart4U.
Smart4U - ett projekt som till största del finansierats av EU´s strukturfond och Region Västmanland med syfte att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i regionen. Fokus har främst legat på arbete inom regionens styrkeområden, vilka representerats i projektet via Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret, Välfärd & Hälsa och med Västerås Science Park som projektägare.
Med framåtanda och med fokus på spännande delprojekt fick publiken mer känslan av uppstartskonferens än avslutskonferens för projektet.
- Att utveckla styrkeområden handlar om nytänkande och samverkan och att, i det här fallet, fokusera på forskning, affärsutveckling och kompetensförsörjning, deklarerade Caroline Drabe, VD för Västerås Science Park och projektägare för Smart4U.
DSC00444
Pär Börell
Ett delprojekt som nått stor framgång är etableringen av styrkeområdet välfärd och hälsa. Verksamhetsledaren Pär Börell tog publiken med på resan från idé till verklighet i uppbyggnaden av Västmanlands mest livsviktiga kluster;
- Förutsättningarna för att lyckas är att identifiera faktiska behov och bygga samarbete mellan företag, regioner och innovationssystem, sa Pär Börell som också berättade att välfärd och hälsa nu tar nästa steg, nu mot Weltech Region.
Almi följde upp med att ge ett exempel på en aktivitet som pågått för att stärka företag som verkar inom välfärd och hälsa. Det handlade om den innovationsrådgivningsprocess som arbetats fram för att kvalitetssäkra resan från idé till kommersialisering och som inbegriper många olika aktörer som arbetar med innovationsstöd i regionen.
DSC00462
Ove Nee
Ove Nee, från Bombardier Transportation berättade om hur man via projektet fått stöttning genom konceptet Innovationslots som syftar till att guida företag och få dem att förstå och använda möjligheterna med innovationssystemet. Tack vare Innovationslots har Bombardier kunnat starta flera utvecklingsprojekt delfinansierade av stödsystemet.
- Ta hjälp av någon som förstår hur innovationssystemet fungerar, hur din verksamhet fungerar, men framför allt av någon som kan skriva ansökningar! Var några av Bombardiers råd.
DSC00482
Anna Wallén
Järnvägsklustrets verksamhetsledare Anna Wallén berättade om Railway Test and Innovation Center, vars verksamhet är tänkt att utgå från en spårsträcka som idag finns mellan Tortuna och Tillberga. Tanken är att många olika verksamheter, som är beroende av spår, ska ha möjlighet att hyra in sig för olika typer av tester. Behovet är stort då allt från infrastrukturbolag, produktleverantörer, fordonsleverantörer, fordonsoperatörer till räddningstjänsten har behov av att testa på spår och att man i dag är hänvisade till trafikerade spår.
Mia Kumm, från RISE berättade om säkerhetstester för batterier kopplat till brand och säkerhet.
- I takt med att vi använder både mer och kraftfullare batterier ökar behovet av att göra säkerhetstester på batterier. Just nu hämmar bristen på testmiljöer utvecklingen, deklarerade hon.
DSC002
Maria Engzell
Gemensamt för alla Västmanlands styrkeområden är bristen på utbildade medarbetare. Behovet är stort redan i dag och kommer att bestå under lång tid framöver. Maria Engzell från Energy Competence Center berättade om hur man i projektet arbetat med delprojekt för att bidra till att säkra kompetensförsörjningen främst inom tågbranschen, vården och av ingenjörer.
- Vår målgrupp är framförallt ungdomar, nyanlända och arbetssökande. Genom riktade insatser, bland annat med studiebesök på plats hos olika arbetsgivare försöker vi väcka intresset för branscher med kompetensbrist, sa Maria Engzell.
Inom ramen för Smart4U har också ett virtuellt verktyg för yrkesvägledning tagits fram som utgår från en persons drivkrafter och matchas med behovet på arbetsmarknaden.
Ett annat intressant och högaktuellt inslag under dagen var Björn Lövendahl och Erik Dahlqvists berättelse om artificiell intelligens i praktiken. Hur kan vi göra industrin både effektivare och smartare med den nya tekniken?
Niclas Sigholms berättade om behovet av gamingkompetens och hur vi ska få den till regionen. Ett initiativ som projektet var delaktigt i är gamingeventet Northspawn. Ett initiativ som vänder sig till gamers och programmerare, morgondagens arbetskraft.
- Det finns ett stort kunskapsgap mellan dagens 13-åringar och 45-åringar, deklarerade Niclas Sigholm och gav flera intressanta exempel där essensen var att ungdomarnas gamingkompetens är oerhört värdefull för svensk industri.
DSC00503
Mikael Nilsson Hjort
Förmiddagen avrundades med att Mikael Hjorth från Region Västmanland ledde i bevis att Sverige är innovationsledare i Europa.
- Västmanlands vision är ”Vi löser globala utmaningar”. Därför satsar Region Västmanland på styrkeområdena automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa!
DSC00431
Fia Mårdfelt
Smart4U:s projektledare, Fia Mårdfelt, som också var dagens konferencier, var mycket nöjd med konferensen;
- Det kändes fantastiskt roligt att få delge det vi gjort inom projektet och som nu kommer att leva vidare och förhoppningsvis fortsätta att utvecklas, även om vi här i dag bara hann med en bråkdel av allt som gjorts. Och extra roligt var att så många ville ta del av vad vi gjort och vad alla aktörer inom systemet kan bidra med.
DSC00432